Terrell, Thomas
Terrell, Thomas

Courtesy of Liz Balean